Strona główna Kontakt
Regulamin sklepu internetowego bali.voucher.com.pl Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez PHU ROBIL Robert Bieńczyk oraz określa zasady i warunki świadczenia przez PHU ROBIL Robert Bieńczyk usług drogą elektroniczną. SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Zakupy w Sklepie § 5 Płatności § 6 Realizacja zamówienia § 7 Reklamacje § 8 Dane osobowe § 9 Zastrzeżenia § 10 Umawianie wizyt Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy § 1 DEFINICJE Dni robocze – dni od wtorku do niedzieli za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem firmy kurierskiej, towaru określonego w zamówieniu. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie. Regulamin – niniejszy regulamin. Sklep - sklep internetowy bali.voucher.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bali.voucher.com.pl. Sprzedawca - PHU ROBIL Robert Bieńczyk, ul. Chrobrego 6a, 71, 15-057 Białystok, numer NIP 7182112210, REGON 366147662 Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Kupującym a Sprzedawcą Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności. § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 1. Adres pocztowy: PHU ROBIL Robert Bieńczyk Chrobrego 6a, 71 15-057 Białystok 2. Adres e-mail: kontakt@bali.bialystok.pl § 3 WYMOGI TECHNICZNE 1. Dla korzystania ze sklepu w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień potrzebne jest: a) Urządzenie z dostępem do Internetu b) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies. 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail. § 4 ZAKUPY W SKLEPIE 1. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru. 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie. 4. Kupujący określa sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego. 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto za pośrednictwem formularza rejestracji. 9. Zakupów można również dokonać bez rejestracji w Sklepie. 10. Po dokonaniu Zakupów w Sklepie, Kupujący nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy Towaru i metody płatności za Towar. W zaistniałym przypadku przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży. § 5 PŁATNOŚCI 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego: a) Za pośrednictwem platformy płatniczej CashBill. 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy CashBill podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest CashBill S.A. 3. Kupujący ponosi wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez bank lub instytucję finansową w związku z płatnością za zamówienie. 4. Środki należne za złożone zamówienie powinny wpłynąć na konto Sprzedającego w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, w przypadku braku wpływu należności zamówienie to zostanie anulowane. 5. Sprzedawca informuje, że w przypadku szybkich płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. 6. Każda Umowa Sprzedaży będzie domyślnie dokumentowana dowodem zakupu (paragonem). Na życzenie Kupującego, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o podatku od towarów i usług, wystawiana będzie faktura VAT. 7. Jeżeli Kupujący dokonuje zakupu Towaru jako przedsiębiorca, powinien zaznaczyć tę okoliczność w Zamówieniu i wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT. 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego. 9. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA 1. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie. 2. Koszt realizacji zamówienia określany jest w momencie składania zamówienia przez Kupującego. 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu. 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie. 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. 7. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 8. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie. 9. W przypadku wybrania przez Kupującego odbioru osobistego, towar pozostanie gotowy do odbioru przez Kupującego przez 7 dni roboczych od daty doręczenia Kupującemu powiadomienia o gotowości zamówionego Towaru do odbioru za pośrednictwem wiadomości elektronicznej (wiadomości e-mail). 10. W przypadku, gdy Kupujący nie odbierze zamówionego Towaru w terminie określonym w ustępie 9 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, składając Kupującemu stosowne oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Sprzedawca może wykonać prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w zdaniu poprzednim najwcześniej w terminie 14 dni od daty bezskutecznego upływu terminu do odbioru zamówionego Towaru przez Kupującego, określonego w ustępie 9 powyżej. 11. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. 12. W przypadku niewykorzystania vouchera w terminie jego ważności, o ile Strony nie ustalą zmiany terminu ważności, umowa ulega rozwiązaniu. Sprzedawcy przysługuje w takim wypadku wynagrodzenie za wykonane świadczenie, które wynosi: - 100% wartości vouchera w przypadku Konsumentów; - 100% wartości vouchera, w przypadku Klientów nie będących Konsumentami. § 7 REKLAMACJE 1. Umową sprzedaży objęte są używane Towary. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego Towaru. 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Towaru Konsument ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca. 3. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w kodeksie cywilnym żądać od Sprzedawcy świadczeń określonych w art. 560 kodeksu cywilnego. 4. Reklamacje z tytułu rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 pkt 1 i 2 Regulaminu. 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Konsument jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2 pkt 1. 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 pkt 2. 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Brak odpowiedzi na reklamację w tym terminie powoduje uznanie, że żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq595. b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq596. c) Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów. d) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/. § 8 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest PHU ROBIL Robert Bieńczyk, ul. Chrobrego 6a, 71, 15-057 Białystok. 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. § 9 ZASTRZEŻENIA 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia. 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim. 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 5. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. § 10 Umawianie wizyt 1. Klient zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji wizyty, poprzez kontakt telefoniczny i podanie numeru Vouchera. 2. Zmiany zarezerwowanego terminu można dokonać tylko RAZ, najpóźniej 24 godziny przed pierwotnie wybranym terminem, w innym przypadku voucher uznaje się za wykorzystany. 3. W przypadku braku anulowania rezerwacji w w/w czasie, a także w sytuacji niepojawienia się w salonie, voucher uznaje się za wykorzystany. W przypadku karnetu podczas kolejnej wizyty zostanie odliczona wartość nieodwołanej usługi. 4. Klient dokonując płatności voucherem oświadcza, iż akceptuje niniejszy regulamin. Regulamin konta w sklepie bali.voucher.com.pl SPIS TREŚCI § 1 Definicje § 2 Kontakt ze Sprzedawcą § 3 Wymogi techniczne § 4 Konto § 5 Reklamacje § 6 Dane osobowe § 7 Zastrzeżenia § 1 DEFINICJE Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie. Sklep – sklep internetowy bali.voucher.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://bali.voucher.com.pl Sprzedawca - PHU ROBIL Robert Bieńczyk, ul. Chrobrego 6a, 71, 15-057 Białystok, NIP 7182112210, REGON 366147662. § 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ 1. Adres pocztowy: PHU ROBIL Robert Bieńczyk ul. Chrobrego 6a, 71 15-057 Białystok 2. Adres e-mail: kontakt@bali.bialystok.pl § 3 WYMOGI TECHNICZNE 1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: a) Aktywne konto e-mail b) Urządzenie z dostępem do Internetu c) Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies § 4 KONTO 1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne, zależne od woli Kupującego i nie jest konieczne do dokonania zakupów w Sklepie. 2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego. 3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. 4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie. 5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. 6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@bali.bialystok.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta. § 5 REKLAMACJE 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@bali.bialystok.pl . 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ 3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z: a) Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq595. b) Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https:// www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php #faq596. c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http:// ec.europa.eu/consumers/odr/. § 6 DANE OSOBOWE 1. Administratorem danych osobowych, powierzonych przez Kupującego jest PHU ROBIL Robert Bieńczyk, ul. Chrobrego 6a, 71, 15-057 Białystok. 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie. § 7 ZASTRZEŻENIA 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim. 3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta. 4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są: a) konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu b) poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi c) zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta. 5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres. 6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@bali.bialystok.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie. 7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości. 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. Załącznik nr 1 do Regulaminu Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) PHU ROBIL Robert Bieńczyk ul.B.Chrobrego 6a/71 15-057 Białystok NIP 7182112210 REGON 366147662 adres e-mail: kontakt@bali.bialystok.pl - Ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Data odbioru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Imię i nazwisko Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Adres Konsumenta(ów) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Numer rachunku bankowego do zwrotu środków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podpis Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (*) Niepotrzebne skreślić

Kontakt

Bali Orient Massage ul. Chrobrego 6A lok 71 15-057 Białystok Godziny otwarcia: Poniedziałek- Niedziela 13.00-22.00 tel.: +48 576 362 713 kontakt@bali.bialystok.pl www.bali.bialystok.pl